Vi gör GDPR enkelt!

Sanktionsavgift mot Google vinner laga kraft

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det innebär att kammarrättens dom vinner laga kraft och att Google ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Den 10 mars 2020 utfärdade IMY en sanktionsavgift mot Google för att företaget brutit mot dataskyddsförordningen i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. IMY:s beslut har därefter överklagats och prövats i förvaltningsrätten och kammarrätten.

Läs mer 
https://www.imy.se/nyheter/sanktionsavgift-mot-google-vinner-laga-kraft/