Vi gör GDPR enkelt!

Integritetspolicy

1. Allmänt

GDPR Dokumentation Sverige AB med organisationsnummer 559143-8600 och adress Krokslätts fabriker 32, 431 37 Mölndal (”Vi”, ”Oss”) ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

För oss på GDPR Dokumentation Sverige AB är våra kunders förtroende av största vikt för oss. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. För att informera om hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet. Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna information, kontakta vår dataskyddsansvarige på alexander@gdprdokumentation.se.

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att ändras från en tid till annan.

Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Företaget tillhandahåller tjänster inom: affärsjuridik, ekonomi, finans och angränsande områden. Integritetspolicyn gäller även vid kontakt med Företaget, via webbplats, telefon, brev eller e-post.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Företaget är personuppgiftsansvarig för Företagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

3.1 Företaget samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Företagets webbplats, använder dig av Företagets tjänster, anmäler dig till event som Företaget anordnar eller när du på annat sätt kommer i kontakt med Företaget.

3.2 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som köper tjänster av Företaget
De personuppgifter Företaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund när du tar del av våra tjänster är:

4.2 För dig som kontaktar Företaget per e-post, brev, kontaktformulär, telefon

4.3 För dig som besöker Företagets hemsida

4.4 För dig som anmäler dig till event som Företaget anordnar

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som köper tjänster av Företaget
Företaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Företaget dina personuppgifter i syfte att:

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som kontaktar Företaget per e-post, brev, kontaktformulär, telefon

5.3 För dig som besöker Företagets hemsida

5.4 För dig som anmäler dig till event som Företaget anordnar

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Företaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att kunna prestera avtalade tjänster och administrera kundförhållandet.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster.

Företaget har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster och sina varor. Företaget lagrar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Företaget har även ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att genomföra jävskontroll, för att undvika intressekonflikter.

Slutligen har Företaget ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att besvara inkomna frågor och återkoppla när du initierar en kontakt med Företaget.

6.4 I vissa fall kan Företaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5 Företaget behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom fullgörande av prestation/tjänst och fakturering för presterad tjänst. Fullgörande av avtal Namn, adress, telefonnummer, e-post samt identifikationsnr Ett år efter att avtalet avslutats
För att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom fullgörande av prestation/tjänst och fakturering för presterad tjänst. Fullgörande av avtal Namn, adress, telefonnummer, e-post samt identifikationsnr Ett år efter att avtalet avslutats
För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring Rättslig förpliktelse Namn, adress, telefonnummer, e-post samt identifikationsnummer Sju plus ett år
För att marknadsföra Företaget och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, SMS/MMS eller telefon mot befintliga kunder Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, e-post samt identifikationsnummer Ett år efter att avtalsförhållande avslutats hos Företaget
För att marknadsföra Företaget och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, SMS/MMS eller telefon mot presumtiva kunder Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-nummer samt identifikationsnummer En månad
Genomförande av jävskontroll Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, e-post samt identifikationsnummer. 10 år
För att återkoppla vid kontakt samt besvara inkomna frågor Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, e-post samt identifikationsnummer En månad
För att planera, administrera och genomföra event samt för att fakturera deltagare Fullgörande av avtal Namn, adress, telefonnummer, e-post samt identifikationsnummer Sex månader från genomfört event

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Företaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Företagets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Företaget kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Företagets koncernbolag, systemleverantörer, leverantörer av IT-tjänster, rättsliga instanser (såsom domstol), myndigheter (såsom kronofogdemyndigheten), motpart, leverantör av kommunikationstjänster eller tjänsteleverantörspartners.

9.2 Vid ingående av avtal med Företaget kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Företaget om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Företagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Företaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Företaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Företaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 Företaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Företaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina
  personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

12.4 Företaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt att begära dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett e-post till info@gdprdokumentation.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På frejapartner.se använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

14. Sekretess

Företaget kan komma att behandla personuppgifter som omfattas av sekretess eller som företaget har berättigad anledning att hemlighålla i förhållande till den registrerade. Denna information lämnas inte ut på begäran av den registrerade. Det kan t.ex. röra sig om information som samlats in inför en domstolsprocess, om det kan antas att ett utlämnande av informationen skulle försämra Företagets eller klients ställning som part i rättegången.

15. Kontaktinformation

15.1 Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

GDPR Dokumentation Sverige AB
Krokslätts Fabriker 32
43137 Mölndal
info@gdprdokumentation.se

Du hittar även våra allmänna villkor här.

Senast uppdaterad 9 november 2021